02193821150 bacquang@hagiang.edu.vn
Giáo Dục Mầm Non

Sáng ngày 29/05/2023 trường Mầm non MN Việt Quang tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2022- 2023.

Đăng ngày: 31/05/2023

Thực hiện Công văn 1554/UBND-PNV ngày 12/2/2023 của UBND huyện Bắc Quang về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2022-2023. Sáng ngày 29/05/2023 trường Mầm non Thực hiện Công văn 1554/UBND-PNV ngày 12/2/2023 của UBND huyện Bắc Quang về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2022-2023. Sáng ngày 29/05/2023 trường Mầm non MN Việt Quang tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2022- 2023. Tham gia Hội nghị đánh giá có 33/34 viên chức quản lý, giáo viên trong toàn trường

Việc đánh giá, xếp loại với 5 nhóm tiêu chí, bao gồm: chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với tinh thần chia sẻ đóng góp ý kiến giúp đỡ nhau cùng tiến bộ tập thể cán bộ giáo viên đã đánh giá xếp loại sát thực, chất lượng hiệu quả buổi đánh giá đã thành công tốt đẹp kết quả được thông qua và được nhất trí 100%

Bình luận